Karlos Gil

Redundancy (TechnoDetroit)

2021

. 60 x 85 cm